Ubytovací řád

 • Hotel ubytuje pouze hosta, který se řádně zaregistruje a má platnou rezervaci ubytování. Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, cizinec cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR, dále vyplnit a podepsat registrační formulář.
 • Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) je hotel oprávněn ubytování hosta odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a zákonu o pobytu cizinců na území ČR pro zahraniční hosty.
 • Řádným přihlášením vzniká hostovi právo na přechodné ubytování po sjednanou dobu. Na tuto dobu host obdrží vstupní kód do domu pro noční vstup. Tento kód v žádném případě nesmí sdělovat dalším osobám nebo jiné osoby vpouštět do prostor hotelu.
 • Každá další osoba nebo návštěva musí být nahlášena a zaregistrována na recepci hotelu.
 • Na základě potvrzené objednávky je hosta ubytován od času pro Check-in a do času pro Check-out. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Pokud se host k pobytu nedostaví v daném čase pro Check-in, je host povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% ceny rezervace. Pokud host neopustí pokoj v čase pro Check-out, hotel si vyhrazuje právo na účtování extra poplatku.
 • Ubytování v hotelu je povoleno pouze osobám, které nejsou nakaženy infekčními nemocemi
  a není na nich vidět požití alkoholu či drog.
 • Host nesmí do prostor hotelu vnášet nebezpečné předměty a látky, omamné či psychotropní látky a dále předměty či látky silně zapáchající.
 • Host nesmí v prostorách hotelu provádět žádné změny v přemisťování zařízení hotelu, či provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. V hotelu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče podobné těmto: různé druhy vařičů, žehličky, apod.
 • Ve vnitřních prostorách hotelu je kouření cigaret, el. cigaret apod. zařízení přísně zakázáno, pod podmínkou pokuty. Také je zakázaná manipulace s otevřeným ohněm.
 • Ubytování s jakýmikoli druhy zvířat v hotelu není povoleno.
 • Host je povinen dodržovat noční klid od 22:00 do 7:00 a nesmí omezovat ostatní hosty.
 • Ubytovaným hostům je po dobu ubytování k dispozici nehlídané hotelové parkoviště. Je monitorované kamerovým systémem se záznamem, pro případné řešení vzniklých situací. Hotel nezodpovídá za odcizení, případně poškození motorových vozidel ponechaných na hotelovém parkovišti. Hotel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení vozidla. Také doporučuje nenechávat ve vozidle volně položené osobní a cenné věci. Hotel také nenese odpovědnost za škody způsobené hostem třetím osobám.
 • Hotel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne hostem na majetku hotelu, chybějícím nebo poničeném vybavení hotelu a v případě nadměrného znečištění za úklid.
 • Host je povinen po celou dobu ubytování dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu. Pokud host i přes výstrahu hrubě porušuje Ubytovací řád nebo dobré mravy, je hotel oprávněn odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté doby. Hotel má právo
  na plnou náhradu ceny ubytování a všech dalších objednaných služeb. Host musí následně bezodkladně opustit hotel bez možnosti náhrady.
 • Ubytovací řád je k dispozici také na webových stránkách hotelu: hoteldiana.cz.
  Nabývá platnosti dne 1.7.2023.

       Unterkunftsregeln

 • Das Hotel hat das Recht, nur Gäste unterzubringen, die sich ordnungsgemäß registriert haben und eine gültige Zimmerreservierung haben. Die Gäste sind erforderlich Um sich bei der Ankunft mit einem gültigen Personalausweis vorlegen zu können, müssen Ausländer ein gültiges Reisedokument gemäß dem Aufenthaltsgesetz vorlegen von Ausländern in der Tschechischen Republik sowie das Formular“ ausfüllen und unterschreiben.
  • Falls der Gast seine Identität nicht mit einem gültigen Ausweis (Personalausweis oder Reisepass) nachweist, hat das Hotel das Recht, die Unterbringung des Gastes gemäß dem Gesetz über die lokalen Gebühren für tschechische Staatsbürger und dem Gesetz über die Unterbringung von Ausländern zu verweigern in der Tschechischen Republik für ausländische Gäste.
  • Bei ordnungsgemäßer Registrierung hat der Gast das Recht auf eine vorübergehende Unterbringung für den vereinbarten Zeitraum. Der Gast erhält einen Zugangscode, der für die gesamte Dauer seines Aufenthalts und bei der Ankunft gültig ist. Dieser Code ermöglicht dem Gast den Zugang zum Hotel während der Nachtstunden und der Gast kann unter keinen Umständen den Zugangscode mit anderen teilen oder andere Personen in die Räumlichkeiten des Hotels lassen.
  • Jede weitere Person im Zimmer muss vor der Unterbringung an der Hotelrezeption registriert werden. Die Preisdifferenz muss bezahlt werden. Sowie Besuche.
  • Basierend auf einer bestätigten Reservierung wird der Gast von der Check-in-Zeit bis zur Check-out-Zeit untergebracht. Während dieser Zeit ist das Hotelzimmer für den Gast reserviert, sofern nicht anders vereinbart. Falls der Gast während des Check-in-Zeitfensters nicht ankommt, wird die Reservierung als Nichterscheinen gekennzeichnet und der Gast ist verpflichtet, 100% des ursprünglichen Preises als Stornogebühr sowie alle anderen gebuchten Leistungen zu zahlen. Wenn der Gast nicht innerhalb des vereinbarten Zeitfensters auscheckt, behält sich das Hotel das Recht vor, zusätzliche Gebühren zu erheben.
  • Die Unterbringung ist nur für Personen gestattet, die nicht an Infektionskrankheiten leiden und offensichtlich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
  • Dem Gast ist es untersagt, gefährliche Gegenstände und Substanzen, einschließlich Betäubungsmittel oder Psychopharmaka ins Hotel zu bringen.
  • Dem Gast ist es untersagt, wesentliche Änderungen an der Raumaufteilung vorzunehmen oder Möbel, Geräte und andere Gegenstände auf dem Hotelgelände zu bewegen. Dem Gast ist es untersagt, mit Elektrik oder eigene Elektrogeräte wie Herde, Bügeleisen usw. zu verwenden.
  • Rauchen im Innenbereich von Zigaretten oder El. Geräten Räumlichkeiten ist strengstens untersagt. Die Manipulation von offenem Feuer ist verboten. Bei Zuwiderhandlung gegen diese Verbote wird der Gast mit einer Geldstrafe belegt.
  • Ruhezeit ist von 22:00 bis 07:00 Uhr und andere Gäste dürfen nicht gestört werden.
  • Haustiere sind im Hotel nicht gestattet.
  • Der Parkplatz ist nicht bewacht, wird jedoch im Falle ungewöhnlicher Situationen einer Kameraüberwachung unterzogen. Autos und deren Inhalt unterliegen dem eigenen Risiko und das Hotel übernimmt keine Verantwortung für Verlust oder Beschädigung. Es wird empfohlen, sicherzustellen, dass das Auto ordnungsgemäß verriegelt und gesichert ist. Es wird auch empfohlen, keine persönlichen und wertvollen Gegenstände im Auto zu lassen. Das Hotel haftet nicht für Schäden, die ein Gast einer dritten Person zufügt.
  • Wir behalten uns das Recht vor, Gebühren für Schäden zu verlangen und zu erheben, die während Ihres Aufenthalts an Ihrem Zimmer oder im Hotel entstanden sind (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Reinigung durch Spezialisten), oder für Gegenstände, die beim Verlassen fehlen oder beschädigt sind und bei übermäßiger Verschmutzung zur Reinigung.
  • Der Gast ist verpflichtet, alle oben genannten Regeln einzuhalten und zu respektieren. Verstößt der Gast trotz Warnungen gegen die Unterkunftsregeln und / oder gegen gute Manieren, ist das Hotel berechtigt, vor Ablauf der vereinbarten Aufenthaltsdauer von der Bereitstellung der Unterkunft zurückzutreten. Das Hotel ist nicht verpflichtet, Geld zurückzuerstatten, das für Unterkunft oder andere Dienstleistungen bezahlt wurde. Anschließend muss der Gast das Hotel unverzüglich verlassen.
  • Die Unterkunftsregeln sind auch auf www.hoteldiana.cz. Sie tritt am 1. July 2023 in Kraft.

Accommodation Rules

 • The hotel has the right accommodate guests who have properly registered and have a valid room reservation. The guests are required to present themselves with a valid ID upon arrival, foreigners are required to present a valid travel document in accordance to the Law on stays of foreigners in the Czech Republic, as well as fill out and sign the “Guest registration form”.
 • If guest does not prove identity with a valid ID (national ID or passport), the hotel has the right to refuse to accommodate the guest in accordance with the law on the local fees for Czech citizens and the law on accommodating foreigners in the Czech Republic for foreign guests.
 • With a proper registration, the guest has the right for a temporary accommodation for the arranged period of time. The guest will be provided with an entry code valid for the entire time of their stay and upon arrival. This code will give the guest access to the hotel during night hours and the guest cannot, under any circumstances, share the entry code with others or let others let inside the premises of the hotel.
 • Any additional person in the room has to be registered before accommodating. Also visits.
 • Based on a confirmed reservation, the guest is accommodated from Check-in time until Check-out time. During this time, the hotel room is reserved for the guest, unless arranged otherwise. In case the guest does not arrive during the Check-in time slot, the reservation will be labelled as no-show and the guest is obliged to pay 100% of the original price as cancellation fee as well as all other booked services. If the guest does not Check-out in the arranged time slot, the hotel reserves the right to charge additional fees.
 • Accommodation is allowed only for people who don´t suffer from infectious diseases and aren´t evidently under the influence of alcohol or drugs.
 • The guest is prohibited to bring any dangerous items and substances into the hotel, including narcotics or psychotropic drugs as well as any malodourous items or substances.
 • The guest is prohibited to make any significant changes to the layout of their room or to move furniture, devices and other items on the hotel premises. The guest is prohibited to manipulate with electrics and other installations or use own electrical appliances such as any type of cookers, irons etc.
 • Smoking in the indoor cigarettes or el. devices premises is strictly prohibited. Open fire manipulation is prohibited. In case of violation of these bans the guest will be fined.
 • No pets are permitted in the hotel.
 • Guests are requested to respect quiet hours from 22:00 to 7:00 and not to disturb other guests.
 • The car park is not guarded, however it is under a recorded camera surveillance in case of dealing with any unusual situations. Cars and their content are left at the owner’s own risk and the hotel does not accept responsibility for loss or damage. It is advised to make sure the car is properly locked and secured. It is also advised not to leave any personal and valuable items in the car. The hotel is not responsible for any damages caused by a guest to a third person.
 • We reserve the right to demand and charge fee for any damage incurred to your room or the hotel during your stay /including without limitation specialist cleaning) or for any items that are missing or damaged and in case of excessive pollution for cleaning.
 • The guest is obliged to abide and respect all Rules stated above. If, despite warnings, the guest violates the Accommodation Rules and/or good manners, the hotel is entitled to step back from providing accommodation before the end of the arranged period of stay. The hotel is not obliged to refund any money that have been paid for accommodation or other services. Subsequently, the guest has to leave the hotel without delay and possibility of refund.
 • The Accommodation Rules are available also on website: hoteldiana.cz. It comes into effect on 1st July 2023.