Ubytovací řád – Hotel Diana

• Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje a má platnou rezervaci ubytování. Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, cizinec cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR, dále vyplnit a podepsat registrační formulář.
• Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) je hotel oprávněn ubytování hosta odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a zákonu o pobytu cizinců na území ČR pro zahraniční hosty.
• Řádným přihlášením vzniká hostovi právo na přechodné ubytování po sjednanou dobu. Na tuto dobu host obdrží vstupní kód do domu pro noční vstup. Tento kód v žádném případě nesmí sdělovat dalším osobám nebo jiné osoby vpouštět do prostor hotelu.
• Každá další osoba na pokoji musí být předem nahlášena a zaregistrována na recepci hotelu a musí být doplacený rozdíl ceny. Stejně tak návštěvy.
• Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od času pro Check-in a do času pro Check-out. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Pokud se host k pobytu nedostaví v daném čase pro Check-in, je host povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% ceny rezervace. Pokud host neopustí pokoj v čase pro Check-out, hotel si vyhrazuje právo na účtování poplatku.
• Ubytování v hotelu je povoleno pouze osobám, které nejsou nakaženy infekčními nemocemi a není na nich vidět požití alkoholu či drog.
• Host nesmí do prostor hotelu vnášet nebezpečné předměty a látky, ani užívat omamné či psychotropní látky a dále předměty či látky silně zapáchající.
• Host nesmí v prostorách hotelu provádět žádné změny v přemisťování zařízení hotelu, či provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. V hotelu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče podobné těmto: vařiče, žehličky, apod.
•Ve vnitřních prostorách hotelu je kouření zakázáno. Zákaz platí i pro elektronické cigarety a podobná zařízení.
Také je zakázaná manipulace s otevřeným ohněm. V případě porušení bude host pokutován.
• Denní úklid probíhá od 8:00 do 15:00. Ubytování s jakýmikoli druhy zvířat je v hotelu zakázáno.
• Host je povinen dodržovat noční klid od 22:00 do 7:00 a nesmí omezovat ostatní ubytované hosty.
• Ubytovaným hostům je po dobu ubytování k dispozici nehlídané hotelové parkoviště. Je monitorované kamerovým systémem se záznamem, pro případné řešení vzniklých situací. Hotel nezodpovídá za odcizení, případně poškození motorových vozidel ponechaných na hotelovém parkovišti. Hotel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení vozidla. Také doporučuje nenechávat ve vozidle volně položené osobní a cenné věci. Hotel také nenese odpovědnost za škody způsobené hostem třetím osobám.
• Hotel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne hostem na majetku hotelu.
• Host je povinen po celou dobu ubytování dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu. Pokud host i přes výstrahu hrubě porušuje Ubytovací řád nebo dobré mravy, je hotel oprávněn odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté doby. Hotel má právo
na plnou náhradu ceny ubytování a všech dalších objednaných služeb. Host musí následně bezodkladně opustit hotel.
• Ubytovací řád je k dispozici hostům také v pokojích. Nabývá platnosti dne 1.11.2022.